امروز، شنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

توسعه سازمانی
۱۳۹۶/۱۱/۱۰

http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=34-22