امروز، چهارشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۷
آرشیو خبرها

واحد سمعی و بصری

موسسه مدیریت و رهبری ایرانیان در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود ، در نظر دارد بخشی از فیلم های موجود را در معرض فروش قرار دهد.

مجموعه فیلم های آموزشی
#نام سخنرانعنوان سخنرانیزبانزمان (دقیقه)تعداد CDقیمت (ریال)
1Dr. H .James Harringtonآرزوی غیر ممکنفارسی انگلیسی321۱۵۰,۰۰۰
2Dr.Pal Molnarبعضی جنبه های بهبود و اندازه گیری کیفیت زندگیفارسی انگلیسی211۱۵۰,۰۰۰
3Jean-Claude Savardبهبود مستمر به عنوان یک روش زندگیفارسی انگلیسی261۱۵۰,۰۰۰
4Professor Bo Bergmanبرنامه جامع بهبود کیفیت بیمارستان با استفاده از تجارب صنعتفارسی انگلیسی271۱۵۰,۰۰۰
5Dr. Gregory H.  Watsonکیفیت: اساس فرهنگ جهانی متعالیفارسی انگلیسی41 1۱۵۰,۰۰۰
6Dr. Miflora M. Gatchalianترویج خلاقانه کیفیت و بهره وری : بهترین تجارب منتخبفارسی انگلیسی 361۱۵۰,۰۰۰
7Steven  Unwinمسیر پارادوکسفارسی انگلیسی421۱۵۰,۰۰۰
8Dr. Jose  Gatchalianارتباطات و آموزش برای کیفیت: وظیفه مدیریتفارسی انگلیسی391۱۵۰,۰۰۰
9Abbas Shaary Moghaddamکیفیت زندگی از یک دیدگاه معنویفارسی انگلیسی291۱۵۰,۰۰۰
10Dr. R.H.G. Rauکیفیت های رهبری رقابت آمیز و تنوع آن در جهانفارسی انگلیسی211۱۵۰,۰۰۰
11Shan  Rupraiدر پیش نویس استاندارد ایزو 9001 ویرایش سال 2008 چیست ؟فارسی انگلیسی351۱۵۰,۰۰۰
12Dr. Robin  Mannهمه آنچه که باید درباره ترازیابی بدانیدفارسی انگلیسی251۱۵۰,۰۰۰
13Josephine J.  Franciscoسفر در رقابت با نوآوری و خلاقیتفارسی انگلیسی211۱۵۰,۰۰۰
14David  Hutchinsبهره گیری از مدیریت کیفیت فراگیرفارسی انگلیسی351۱۵۰,۰۰۰
15Paul Steelتعالی در تراز جهانی ، تکامل و سمت و سوی آیندهفارسی انگلیسی321۱۵۰,۰۰۰
16Dr. Charles A. Aubrey IIرهبری موثرفارسی انگلیسی371۱۵۰,۰۰۰
17Uzma  Akbarمدیریت کیفیت فراگیر ، رویکردی برای نظام مطلوبفارسی انگلیسی221۱۵۰,۰۰۰
18Imran  Ghafoor Chaudhryتحلیل تطبیقی ارائه دهندگان خدمات GMSدر پاکستان بااستفاده از QFDفارسی انگلیسی261۱۵۰,۰۰۰
19Tariq Ahmad Khanکاهش هزینه های تولید توام با افزایش کارائی با سیستم تولید تویوتافارسی انگلیسی391۱۵۰,۰۰۰
20Nadeem  Kureshiمدیریت دانش در سازمان های کوچک و متوسطفارسی انگلیسی251۱۵۰,۰۰۰
21Prof. Jamil Haji Hamaliتطبیق ارزیابی مالکوم بالدریج با دستگاه های اندازه گیری برای اندازه گیری کیفیت استاندارد سازمان های آموزشیانگلیسی331۱۵۰,۰۰۰
22Farrukh Idreesترازیابی برای امتیازرقابتی پایدارفارسی انگلیسی301۱۵۰,۰۰۰
23Nadeem  Kureshiتجربه مدیریت کیفیت در صنعت رشد یابنده مخابرات از دیدگاه صنعتیفارسی انگلیسی271۱۵۰,۰۰۰
24Dr. Tariq Aldowaisanپروژه های ایزوفارسی انگلیسی221۱۵۰,۰۰۰
25Dr. Dradjad  Iriantoزمینه سازی برای پیاده کردن مدیریت کیفیتفارسی انگلیسی291۱۵۰,۰۰۰
26Dr. Tito Contiتحلیلی انتقادی برنقش های مربوط به کیفیت –چه کسی برای چه کاری مسئول است.فارسی انگلیسی501۱۵۰,۰۰۰
27Dr. Vineeta Kamranدگرگونی در آموزشفارسی انگلیسی271۱۵۰,۰۰۰
28Geeta Bharadwajحاکمیت سازمانی و تعالی کسب و کار در هندفارسی انگلیسی281۱۵۰,۰۰۰
29Cristina Franciscoمدیریت نمودن تنوع: مزیت رقابتی محیط کار در قرن 21فارسی انگلیسی251۱۵۰,۰۰۰
30Dr. Narelle Stratfordحت کنترل درآوردن خلاقیت با شناخت ،خودآگاهی و تغییر ، سه رکن خلاقیت و ابتکارفارسی انگلیسی381۱۵۰,۰۰۰
31Prof. Nikos M.Ebeoglouکیفیت و مدیریتفارسی انگلیسی331۱۵۰,۰۰۰
32Prof .Povilas Vanagasپاداش به عنوان انگیزه برای کیفیتفارسی انگلیسی221۱۵۰,۰۰۰
33Viktor Seitschekرویکرد اروپا برای ثبت تخصص افراد در کیفیتانگلیسی181۱۵۰,۰۰۰
34Prof . Su Mi Parkسه رکن بهم پیوسته چالش رهبریانگلیسی301۱۵۰,۰۰۰
35Dr . Mansoor Al-Awarاجرای کیفیت فراگیر در نیروی انتظامی دوبیفارسی انگلیسی271۱۵۰,۰۰۰
36Hakan Kilitciogluنقش شاخص رضایت مشتری در جنبش کیفیت: موردی از ترکیهفارسی انگلیسی321۱۵۰,۰۰۰
37Prof . Ali Sajidوابط خریدار و تامین کننده در سازمان های کوچک و متوسط و ترویج نواوری یک کاوش مطالعاتی در بهبود کیفیت برای رقابت پذیری جهانیفارسی انگلیسی181۱۵۰,۰۰۰
38Grace Duffyمدیریت نمودن زنجیره ارزشانگلیسی762۱۵۰,۰۰۰
39Dr. James Harringtonفرایند مدیریت تغییرفارسی391۱۵۰,۰۰۰
40Dr. Jose Gatchalianهمکاری در محیط کار-راهبرد توانمندسازی برای کیفیتفارسی211۱۵۰,۰۰۰
41Mr.Marc Antoni Van Roonچشیدن شیرینی –سیلان تغییر و دگرگونیفارسی331۱۵۰,۰۰۰
42Mr.S.Sathyanarayaرویکرد یکپارچه به مدیریت تغیییر برای تعالی پایدار کسب و کارفارسی251۱۵۰,۰۰۰
43Mr. Frank Steerرهبری و مشتری محوری ، کلیدهای موفقیتفارسی992۱۵۰,۰۰۰
44Ms. Zahra Mousaviتئوری constraints  و قانون Littleفارسی301۱۵۰,۰۰۰
45Dr. Nashat Nafouriتجربه کیفیت در فرآیند های پیش- تحلیلی برای آزمایشگاه های کلینیکی با پیچیدگی های متوسط و بالافارسی211۱۵۰,۰۰۰
46Dr. Milan Hutyraسیستم مدیریت کیفیت به عنوان بخشی از مدیریت دانشگاهفارسی191۱۵۰,۰۰۰
47Mr. Steven Unwinاعجاز عدم قطعیتفارسی511۱۵۰,۰۰۰
48Dr. Miflora M. Gatchalianایمنی مواد غذایی در موسسات خدمات غذایی ، نیاز مبرم امروزفارسی601۱۵۰,۰۰۰
49Mr. S.Anil Kumarیکپارچه نمودن پروژه های مختلف بهبود و تدوین فرایند انتخابفارسی421۱۵۰,۰۰۰
50Mr. Yukihiro Andoملاحظات مدیریت روزانه چگونه PDCA   کار می کند و چگونه کار نمیکند؟فارسی301۱۵۰,۰۰۰
51Prof. Pal Molnarچارچوب ارزیابی مشترک و جایزه کیفیت در بخش عمومیفارسی 221۱۵۰,۰۰۰
52Mr. Ambrish. K.Maheshwariمهندسی دوباره فرایندها با رویکرد مبسوط کیفیتفارسی 231۱۵۰,۰۰۰
53Dr. Jose Gatchalianهمکاری در محیط کار برای کیفیت و رقابت پذیریفارسی981۲۰۰,۰۰۰
54Dr. James Harringtonمقدمه ای بر پنج رکن تعالی سازمانیفارسی802۲۰۰,۰۰۰
55Mr. Noor ul Islamتدوین دیدگاه هایی با استفاده از مبانیTQMبرای دولت محلی پاکستانفارسی171۱۵۰,۰۰۰
56Dr. Miflora M. Gatchalianکیفیت را راه و روش زندگی بسازیمفارسی171۱۵۰,۰۰۰
57Mr. Frank Steerکیفیت، گذشته ، حال و آیندهفارسی201۱۵۰,۰۰۰
58Mr. Charles A. Aubrey IIاثر اقتصادی اجرای مدل EFQM  در سازمان ها و ساختارهای اقتصادیانگلیسی501۱۵۰,۰۰۰
59Dr. R. H. G. Rauمسئولیت اجتماعی سازمان ، یک تعهد کاملفارسی251۱۵۰,۰۰۰
60Mr. Mohammad Hashimیک مدل اجرایی برای حصول تعالی کسب و کارفارسی631۱۵۰,۰۰۰
61Mr. Steve Unwinایجاد قابلیت تغییرفارسی351۱۵۰,۰۰۰
62Mr. Rao Palankiراه و سفر شش سیگمافارسی341۱۵۰,۰۰۰
63Dr. Nadeem Kureshiتحلیل SWOT ، ابزاری برای تدوین استراتژی کیفیتفارسی271۱۵۰,۰۰۰
64Mr. Biswajit Chaudhuriتعالی در مدیریت نمودن سالن تولید با رویکرد سازمان یافته نسبت به مدیریت روزانهفارسی261۱۵۰,۰۰۰
65Mr. Narayanan. Ramanathanتجربه جایزه کیفیت دمینگ در شرکت SRFفارسی271۱۵۰,۰۰۰
66Prof. Kozo Kouraمعرفی و ترویج مدل فرآیندی بیمارستانفارسی281۱۵۰,۰۰۰
67Mr.Kamran Moosaترویج کیفیت در دولتفارسی241۱۵۰,۰۰۰
68Dr. Gohar Wajidبه کارگیری رویکرد تضمین کیفیت DMIبرای بهبود کیفیت بهداشت و درمان در بیمارستانهای آموزشی پاکستانفارسی391۱۵۰,۰۰۰
69Ms. Uzma Chaudhryبکارگیری Expressive Therapies  به منظور بهبود کیفیت زندگیفارسی311۱۵۰,۰۰۰
70Mr. Charles A. Aubrey IIاجرا و مدیریت نمودن پروژه های شش سگمافارسی772۲۰۰,۰۰۰
71Mr.Mohammad Yusufتعالی سازمانی با دایره های کیفیت، بررسی موارد در صنایع پاکستانفارسی281۱۵۰,۰۰۰
72Prof. Mohammed Zairiتمرکز بر مشتری: چگونه سازمانتان را ممیزی می کنید و آیا برای آن آمادگی دارید؟فارسی1152۲۰۰,۰۰۰
73Prof. Vinod R. Singhalاثر اجرای TQM در عملکرد مالی شرکتفارسی511۱۵۰,۰۰۰
74Mr. Janak Mehtaجایزه کیفیت دمینگ ، موتور محرک انقلاب در کیفیتفارسی311۱۵۰,۰۰۰
75MR.ZAINAL ABIDIN BIN AHMADGLOBAL TREND AND DEVELOPMENT IN QUALITY MANAGEMENT:THE CASE FROM ASIAانگلیسی311۱۵۰,۰۰۰
76MR. BUHEJIBEST PRACTICES IN GOVERMENTAL IN ORGANIZATIONانگلیسی281۱۵۰,۰۰۰
77Steven Unwinموفقیت در عصر عدم قطعیتفارسی انگلیسی3008۵۰۰,۰۰۰


انتشارات
#عنوانزبانتعداد CDقیمت (ریال)
1مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مدیران کیفیتفارسی انگلیسی1
2مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیتفارسی انگلیسی1
3مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیتفارسی انگلیسی1
4مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیتفارسی انگلیسی1
5مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیتفارسی انگلیسی1
6کتاب 4000 نکته در روابط عمومیفارسی0
7کتاب در مسیر سرآمدیفارسی0
8کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی ( مفاهیم ، الگوها ، تغییر ) با رویکرد تعالی گرافارسی0
9کتاب مدیریت رفتار سازمانی : سازمان ، مدیریت فشارهای روانی ( نگرش کاربردی)فارسی0
10فصلنامه مدیران کیفیتفارسی0