امروز، چهارشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۷
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

اخذ نمایندگی
۱۳۹۶/۱۲/۲۹
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=filelib&act=view&id=4
حسابداری مدیریت
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=26-22
اقتصاد مدیریت
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=27-22
توسعه سازمانی
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=34-22
مدیریت آموزشی
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=22-22
مبانی سازمان و مدیریت
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=21-22
روابط عمومی اثر بخش
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=20-22
تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=19-22
مدیریت پروژه
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=17-22
مدیریت زمان
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=16-22