امروز، شنبه ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۷
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

مشتری مداری
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=38-22
مدیریت عمومی
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=38-22
مدیریت فروش
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=39-22
مدیریت عالی کسب و کار - DBA
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=40-22
مدیریت اجرایی
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=7&ext=41-22
مدیریت کارکنان
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=5&ext=27-41
مدیریت تغییر
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=5&ext=26-41
مهندسی فروش و تکنیک های بازاریابی
۱۳۹۶/۱۱/۱۰
http://www.leadership-2000.com/ext/download_file.php?typ=tabular&act=view&id=5&ext=39-41