امروز، چهارشنبه ۲۵ مهر ماه ۱۳۹۷
آرشیو خبرها

خدمات آموزشی

دوره های MBA , DBA
#نام دوره آموزشیمدت دورهتوضیحات
1مدیریت عالی کسب و کار- DBA12 ماهاطلاعات بیشتر ...
2مدیریت اجرایی - MBA12 ماهاطلاعات بیشتر ...
عناوین دوره های آموزشی مکاتبه ای
#نام دوره آموزشیمدت دورهتوضیحات
1مدیریت رفتار سازمانی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
2توسعه و بهسازی منابع انسانی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
3توسعه سازمانی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
4برنامه ریزی سازمانی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
5مدیریت اطلاعات و فرماندهی روابط عمومی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
6آموزش مسئولین دفاتر۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
7مدیریت عمومی۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
8مدیریت فروش۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
9مدیریت تغییر۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
10مدیریت کارکنان۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
11مدیریت انگیزش۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
12تفویض اختیار۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
13مدیریت گروهها۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
14تصمیم گیری اثربخش۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
15مشتری مداری۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
16مدیریت زمان۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
17مدیریت پروژه۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
18مدیریت استراتژیک۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
19تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
20روابط عمومی اثر بخش۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
21مبانی سازمان و مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
22مدیریت آموزشی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
23مهندسی فروش و تکنیک های بازاریابی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
24مدیریت طرح ریزی کسب و کار۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
25اصول و فنون مذاکره۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
26حسابداری مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
27اقتصاد مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
28مدیریت برخود ( خویشتن شناسی مدیران)۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
29خلاقیت، نو آوری و کارآفرینی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
30اخلاق در مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
31مدیریت تعارض۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
32مدیریت تولید و عملیات۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
33آئین نگارش و مکاتبات اداری۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
34مدیریت سرآمدی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
35مدیریت ارتباط با مشتری(CRM)۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
آموزه های مدیریت
#نام دوره آموزشیمدت دورهتوضیحات
1اقدامهای انضباطی یا تنیبه در یک سازمان کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
2آموزش چیست ؟ و فواید آموزشهای شغلی کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
3چرا باید مدیریت آموخت؟-اطلاعات بیشتر ...
4طراحی و تحلیل شغل به چه منظور است ؟-اطلاعات بیشتر ...
5مدیریت چیست؟-اطلاعات بیشتر ...
6برنامه ریزی-اطلاعات بیشتر ...
7سازماندهی چیست؟-اطلاعات بیشتر ...
8نقش مدیریت بعنوان تامین نیروی انسانی-اطلاعات بیشتر ...
9هدایت و رهبری-اطلاعات بیشتر ...
10نظارت و کنترل-اطلاعات بیشتر ...
11دلیل اینکه فقط معدودی از سازمانها دست به تدوین راهبردهای منابع انسانی زده اند چیست؟-اطلاعات بیشتر ...
12مدیریت امور کارکنان چیست؟-اطلاعات بیشتر ...
13وظیفه ها و فعالیتهای مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی چیست؟-اطلاعات بیشتر ...
14معیارهای ارزشیابی مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
15طراحی و تحلیل شغل به چه منظور است ؟-اطلاعات بیشتر ...
16روشهای طراحی شغل کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
17آموزش چیست ؟ و فواید آموزشهای شغلی کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
18هدف و اهمیت ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟-اطلاعات بیشتر ...
19بهره وری و کیفیت زندگی کاری-اطلاعات بیشتر ...
20نظامهای حقوق و دستمزد چیست؟-اطلاعات بیشتر ...
21اقدامهای انضباطی یا تنیبه در یک سازمان کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
22توصیه های کلیدی در مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ( بخش اول)-اطلاعات بیشتر ...
23توصیه های کلیدی در مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ( بخش دوم)-اطلاعات بیشتر ...
24توصیه های کلیدی در مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ( بخش سوم)-اطلاعات بیشتر ...
25توصیه های کلیدی در مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ( بخش چهارم)-اطلاعات بیشتر ...
26توصیه های کلیدی در مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ( بخش پنجم)-اطلاعات بیشتر ...
27تفویض اختیار به چه معناست؟-اطلاعات بیشتر ...
28قدرت چیست ؟ و منابع آن کدام است؟-اطلاعات بیشتر ...
29جنبه های فرهنگی قدرت کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
30دیدگاه شما درباره قدرت کدام است ؟ مثبت یا منفی؟-اطلاعات بیشتر ...
31اختیار چیست؟ و مبنای اختیارات رسمی کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
32اختیارات صفی، ستادی و وظیفه ای کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
33تفویض اختیار چیست؟-اطلاعات بیشتر ...
34شرایط لازم برای اینکه تفویض اختیار موجب ایجاد عدم تمرکز شود، کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
35اصول تفویض اختیار کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
36چگونه یک مدیر می تواند وظایف خود را تفویض کند؟-اطلاعات بیشتر ...
37مزایای تفویض اختیار کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
38عواملی که درجه عدم تمرکز اختیار را تعیین می کند کدامند؟-اطلاعات بیشتر ...
39عواملی که راه تفویض اختیار را سد می کند-اطلاعات بیشتر ...
40رهنمودهایی برای تفویض اختیار به شیوه موثر-اطلاعات بیشتر ...
41تفویض اختیار به شیوه ای اثر بخش-اطلاعات بیشتر ...
42چرا بعضی از مدیران تمایلی به تفویض اختیار ندارند؟-اطلاعات بیشتر ...
43چرا بعضی از کارکنان تمایلی به قبول اختیار ندارند؟-اطلاعات بیشتر ...
44تمرکز یا عدم تمرکز؟-اطلاعات بیشتر ...
45توصیه های کلیدی در تفویض اختیار ( بخش اول)-اطلاعات بیشتر ...
46توصیه های کلیدی در تفویض اختیار ( بخش دوم)-اطلاعات بیشتر ...
47توصیه های کلیدی در تفویض اختیار ( بخش سوم)-اطلاعات بیشتر ...
48توصیه های کلیدی در تفویض اختیار ( بخش چهارم)-اطلاعات بیشتر ...
4949-نقش انگیزش در سازمانهاچیست؟-اطلاعات بیشتر ...
5050-چرا انگیزش یک پدیده پیچیده است؟-اطلاعات بیشتر ...
5151-نگرش های مدیریتی نسبت به انگیزش :-اطلاعات بیشتر ...