امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

آموزش چیست ؟ و فواید آموزشهای شغلی کدامند؟

آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتا ماندگا در فرد صورت می گیرد تا او بتواند توانایی خود را برای انجام دادن کار بهبود بخشد. به طور مرسوم، می گویند آموزش می تواند تغییر مهارتها، دانش، نگرشها و رفتار اجتماعی را در برداشته باشد. آموزش می تواند به معنای به وجودآمدن تغییر در دانش افراد، طرز کارشان ، نگرشهایشان در مورد کار یا تعامل آنان با همکاران و سرپرستانشان باشد. فواید آموزشهای شغلی عبارتند از:

به سودآوری منجر می شود یا دست کم نگرشهای مثبت تری را در مورد سودآوری پدید می آورد.

دانش و مهارتهای شغلی را در تمام رده های سازمان بهبود می بخشد.

روحیه کارکنان را بهبود می بخشد.

به افراد کمک می کند تا هدفهای سازمانی را بشناسند.

به ایجاد تصویر ذهنی بهتری از سازمان کمک می کند.

صداقت، بی پردگی و اعتماد را تقویت می کند.

رابطه میان فرا دست و زیر دست را بهبود می بخشد.

بالندگی سازمانی را گسترش می دهد.

از کارآموزان می آموزد (بازخورد می گیرد)

تهیه دستورالعمل های شغلی را میسر می کند.

به درک و اجرای سیاستهای سازمانی کمک می کند.

برای نیازهای آتی در همه زمینه های سازمانی اطلاعات فراهم می کند.

موجب می شود سازمان به تصمیم گیری و مشکل گشایی اثر بخش تری دست یابد

پیشرفت سازمانی را از درون میسر می کند.

به افزایش مهارتهای رهبری، انگیزش، وفاداری، دیدگاههای بهتر و سایر ویژگیهایی که کارکنان و مدیران کامیاب به طور معمول ، ظاهر می کنند کمک می کند.

به افزایش بهره وری و کیفیت کار کمک می کند.

به کاهش هزینه در بسیاری از زمینه ها مانند تولید، منابع انسانی، امور اداری و جذابیتها کمک می کند.

احساس مسئولیت نسبت به سازمان را برای توانمند شدن و با معلومات بودن گسترش می دهد.

روابط مدیریت و نیروی کار را بهبود می بخشد.

هزینه مشاوران برون سازمانی را با بهره گیری از مشاوره توانمند داخلی کاهش می دهد.

مدیریت مبتنی بر پیشگیری را پیش از آنکه فاجعه ای پدید آید برمی انگیزد.

رفتارهای ناپسند را از میان می برد.

جو مناسبی را برای رشد و ارتباط به وجود می آورد.

ارتباطات سازمانی را بهبود می بخشد.

به کارکنان کمک میکند تا با دگرگونیها سازگار شوند.

تعارضات را برطرف می کند و بدین ترتیب فشار روانی و نقش را از میان می برد.

 

دکتر حمید سرایداریان