امروز، یکشنبه ۳۰ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

واحد سمعی و بصری

موسسه مدیریت و رهبری ایرانیان در راستای اهداف و رسالت آموزشی خود ، در نظر دارد بخشی از فیلم های موجود را در معرض فروش قرار دهد.

مجموعه فیلم های آموزشی
#نام سخنرانعنوان سخنرانیزبانزمان (دقیقه)تعداد CDقیمت (ریال)
1Dr. H .James Harringtonآرزوی غیر ممکنفارسی انگلیسی321۲۵۰,۰۰۰
2Dr.Pal Molnarبعضی جنبه های بهبود و اندازه گیری کیفیت زندگیفارسی انگلیسی211۲۵۰,۰۰۰
3Jean-Claude Savardبهبود مستمر به عنوان یک روش زندگیفارسی انگلیسی261۲۵۰,۰۰۰
4Professor Bo Bergmanبرنامه جامع بهبود کیفیت بیمارستان با استفاده از تجارب صنعتفارسی انگلیسی271۲۵۰,۰۰۰
5Dr. Gregory H.  Watsonکیفیت: اساس فرهنگ جهانی متعالیفارسی انگلیسی41 1۲۵۰,۰۰۰
6Dr. Miflora M. Gatchalianترویج خلاقانه کیفیت و بهره وری : بهترین تجارب منتخبفارسی انگلیسی 361۲۵۰,۰۰۰
7Steven  Unwinمسیر پارادوکسفارسی انگلیسی421۲۵۰,۰۰۰
8Dr. Jose  Gatchalianارتباطات و آموزش برای کیفیت: وظیفه مدیریتفارسی انگلیسی391۲۵۰,۰۰۰
9Abbas Shaary Moghaddamکیفیت زندگی از یک دیدگاه معنویفارسی انگلیسی291۲۵۰,۰۰۰
10Dr. R.H.G. Rauکیفیت های رهبری رقابت آمیز و تنوع آن در جهانفارسی انگلیسی211۲۵۰,۰۰۰
11Shan  Rupraiدر پیش نویس استاندارد ایزو 9001 ویرایش سال 2008 چیست ؟فارسی انگلیسی351۲۵۰,۰۰۰
12Dr. Robin  Mannهمه آنچه که باید درباره ترازیابی بدانیدفارسی انگلیسی251۲۵۰,۰۰۰
13Josephine J.  Franciscoسفر در رقابت با نوآوری و خلاقیتفارسی انگلیسی211۲۵۰,۰۰۰
14David  Hutchinsبهره گیری از مدیریت کیفیت فراگیرفارسی انگلیسی351۲۵۰,۰۰۰
15Paul Steelتعالی در تراز جهانی ، تکامل و سمت و سوی آیندهفارسی انگلیسی321۲۵۰,۰۰۰
16Dr. Charles A. Aubrey IIرهبری موثرفارسی انگلیسی371۲۵۰,۰۰۰
17Uzma  Akbarمدیریت کیفیت فراگیر ، رویکردی برای نظام مطلوبفارسی انگلیسی221۲۵۰,۰۰۰
18Imran  Ghafoor Chaudhryتحلیل تطبیقی ارائه دهندگان خدمات GMSدر پاکستان بااستفاده از QFDفارسی انگلیسی261۲۵۰,۰۰۰
19Tariq Ahmad Khanکاهش هزینه های تولید توام با افزایش کارائی با سیستم تولید تویوتافارسی انگلیسی391۲۵۰,۰۰۰
20Nadeem  Kureshiمدیریت دانش در سازمان های کوچک و متوسطفارسی انگلیسی251۲۵۰,۰۰۰
21Prof. Jamil Haji Hamaliتطبیق ارزیابی مالکوم بالدریج با دستگاه های اندازه گیری برای اندازه گیری کیفیت استاندارد سازمان های آموزشیانگلیسی331۲۵۰,۰۰۰
22Farrukh Idreesترازیابی برای امتیازرقابتی پایدارفارسی انگلیسی301۲۵۰,۰۰۰
23Nadeem  Kureshiتجربه مدیریت کیفیت در صنعت رشد یابنده مخابرات از دیدگاه صنعتیفارسی انگلیسی271۲۵۰,۰۰۰
24Dr. Tariq Aldowaisanپروژه های ایزوفارسی انگلیسی221۲۵۰,۰۰۰
25Dr. Dradjad  Iriantoزمینه سازی برای پیاده کردن مدیریت کیفیتفارسی انگلیسی291۲۵۰,۰۰۰
26Dr. Tito Contiتحلیلی انتقادی برنقش های مربوط به کیفیت –چه کسی برای چه کاری مسئول است.فارسی انگلیسی501۲۵۰,۰۰۰
27Dr. Vineeta Kamranدگرگونی در آموزشفارسی انگلیسی271۲۵۰,۰۰۰
28Geeta Bharadwajحاکمیت سازمانی و تعالی کسب و کار در هندفارسی انگلیسی281۲۵۰,۰۰۰
29Cristina Franciscoمدیریت نمودن تنوع: مزیت رقابتی محیط کار در قرن 21فارسی انگلیسی251۲۵۰,۰۰۰
30Dr. Narelle Stratfordحت کنترل درآوردن خلاقیت با شناخت ،خودآگاهی و تغییر ، سه رکن خلاقیت و ابتکارفارسی انگلیسی381۲۵۰,۰۰۰
31Prof. Nikos M.Ebeoglouکیفیت و مدیریتفارسی انگلیسی331۲۵۰,۰۰۰
32Prof .Povilas Vanagasپاداش به عنوان انگیزه برای کیفیتفارسی انگلیسی221۲۵۰,۰۰۰
33Viktor Seitschekرویکرد اروپا برای ثبت تخصص افراد در کیفیتانگلیسی181۲۵۰,۰۰۰
34Prof . Su Mi Parkسه رکن بهم پیوسته چالش رهبریانگلیسی301۲۵۰,۰۰۰
35Dr . Mansoor Al-Awarاجرای کیفیت فراگیر در نیروی انتظامی دوبیفارسی انگلیسی271۲۵۰,۰۰۰
36Hakan Kilitciogluنقش شاخص رضایت مشتری در جنبش کیفیت: موردی از ترکیهفارسی انگلیسی321۲۵۰,۰۰۰
37Prof . Ali Sajidوابط خریدار و تامین کننده در سازمان های کوچک و متوسط و ترویج نواوری یک کاوش مطالعاتی در بهبود کیفیت برای رقابت پذیری جهانیفارسی انگلیسی181۲۵۰,۰۰۰
38Grace Duffyمدیریت نمودن زنجیره ارزشانگلیسی762۲۵۰,۰۰۰
39Dr. James Harringtonفرایند مدیریت تغییرفارسی391۲۵۰,۰۰۰
40Dr. Jose Gatchalianهمکاری در محیط کار-راهبرد توانمندسازی برای کیفیتفارسی211۲۵۰,۰۰۰
41Mr.Marc Antoni Van Roonچشیدن شیرینی –سیلان تغییر و دگرگونیفارسی331۲۵۰,۰۰۰
42Mr.S.Sathyanarayaرویکرد یکپارچه به مدیریت تغیییر برای تعالی پایدار کسب و کارفارسی251۲۵۰,۰۰۰
43Mr. Frank Steerرهبری و مشتری محوری ، کلیدهای موفقیتفارسی992۲۵۰,۰۰۰
44Ms. Zahra Mousaviتئوری constraints  و قانون Littleفارسی301۲۵۰,۰۰۰
45Dr. Nashat Nafouriتجربه کیفیت در فرآیند های پیش- تحلیلی برای آزمایشگاه های کلینیکی با پیچیدگی های متوسط و بالافارسی211۲۵۰,۰۰۰
46Dr. Milan Hutyraسیستم مدیریت کیفیت به عنوان بخشی از مدیریت دانشگاهفارسی191۲۵۰,۰۰۰
47Mr. Steven Unwinاعجاز عدم قطعیتفارسی511۲۵۰,۰۰۰
48Dr. Miflora M. Gatchalianایمنی مواد غذایی در موسسات خدمات غذایی ، نیاز مبرم امروزفارسی601۲۵۰,۰۰۰
49Mr. S.Anil Kumarیکپارچه نمودن پروژه های مختلف بهبود و تدوین فرایند انتخابفارسی421۲۵۰,۰۰۰
50Mr. Yukihiro Andoملاحظات مدیریت روزانه چگونه PDCA   کار می کند و چگونه کار نمیکند؟فارسی301۲۵۰,۰۰۰
51Prof. Pal Molnarچارچوب ارزیابی مشترک و جایزه کیفیت در بخش عمومیفارسی 221۲۵۰,۰۰۰
52Mr. Ambrish. K.Maheshwariمهندسی دوباره فرایندها با رویکرد مبسوط کیفیتفارسی 231۲۵۰,۰۰۰
53Dr. Jose Gatchalianهمکاری در محیط کار برای کیفیت و رقابت پذیریفارسی981۳۰۰,۰۰۰
54Dr. James Harringtonمقدمه ای بر پنج رکن تعالی سازمانیفارسی802۳۰۰,۰۰۰
55Mr. Noor ul Islamتدوین دیدگاه هایی با استفاده از مبانیTQMبرای دولت محلی پاکستانفارسی171۲۵۰,۰۰۰
56Dr. Miflora M. Gatchalianکیفیت را راه و روش زندگی بسازیمفارسی171۲۵۰,۰۰۰
57Mr. Frank Steerکیفیت، گذشته ، حال و آیندهفارسی201۲۵۰,۰۰۰
58Mr. Charles A. Aubrey IIاثر اقتصادی اجرای مدل EFQM  در سازمان ها و ساختارهای اقتصادیانگلیسی501۲۵۰,۰۰۰
59Dr. R. H. G. Rauمسئولیت اجتماعی سازمان ، یک تعهد کاملفارسی251۲۵۰,۰۰۰
60Mr. Mohammad Hashimیک مدل اجرایی برای حصول تعالی کسب و کارفارسی631۲۵۰,۰۰۰
61Mr. Steve Unwinایجاد قابلیت تغییرفارسی351۲۵۰,۰۰۰
62Mr. Rao Palankiراه و سفر شش سیگمافارسی341۲۵۰,۰۰۰
63Dr. Nadeem Kureshiتحلیل SWOT ، ابزاری برای تدوین استراتژی کیفیتفارسی271۲۵۰,۰۰۰
64Mr. Biswajit Chaudhuriتعالی در مدیریت نمودن سالن تولید با رویکرد سازمان یافته نسبت به مدیریت روزانهفارسی261۲۵۰,۰۰۰
65Mr. Narayanan. Ramanathanتجربه جایزه کیفیت دمینگ در شرکت SRFفارسی271۲۵۰,۰۰۰
66Prof. Kozo Kouraمعرفی و ترویج مدل فرآیندی بیمارستانفارسی281۲۵۰,۰۰۰
67Mr.Kamran Moosaترویج کیفیت در دولتفارسی241۲۵۰,۰۰۰
68Dr. Gohar Wajidبه کارگیری رویکرد تضمین کیفیت DMIبرای بهبود کیفیت بهداشت و درمان در بیمارستانهای آموزشی پاکستانفارسی391۲۵۰,۰۰۰
69Ms. Uzma Chaudhryبکارگیری Expressive Therapies  به منظور بهبود کیفیت زندگیفارسی311۲۵۰,۰۰۰
70Mr. Charles A. Aubrey IIاجرا و مدیریت نمودن پروژه های شش سگمافارسی772۳۰۰,۰۰۰
71Mr.Mohammad Yusufتعالی سازمانی با دایره های کیفیت، بررسی موارد در صنایع پاکستانفارسی281۲۵۰,۰۰۰
72Prof. Mohammed Zairiتمرکز بر مشتری: چگونه سازمانتان را ممیزی می کنید و آیا برای آن آمادگی دارید؟فارسی1152۲۰۰,۰۰۰
73Prof. Vinod R. Singhalاثر اجرای TQM در عملکرد مالی شرکتفارسی511۲۵۰,۰۰۰
74Mr. Janak Mehtaجایزه کیفیت دمینگ ، موتور محرک انقلاب در کیفیتفارسی311۲۵۰,۰۰۰
75MR.ZAINAL ABIDIN BIN AHMADGLOBAL TREND AND DEVELOPMENT IN QUALITY MANAGEMENT:THE CASE FROM ASIAانگلیسی311۲۵۰,۰۰۰
76MR. BUHEJIBEST PRACTICES IN GOVERMENTAL IN ORGANIZATIONانگلیسی281۲۵۰,۰۰۰
77Steven Unwinموفقیت در عصر عدم قطعیتفارسی انگلیسی3008۶۰۰,۰۰۰


انتشارات
#عنوانزبانتعداد CDقیمت (ریال)
1مجموعه مقالات پنجمین کنفرانس مدیران کیفیتفارسی انگلیسی1
2مجموعه مقالات ششمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیتفارسی انگلیسی1
3مجموعه مقالات هفتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیتفارسی انگلیسی1
4مجموعه مقالات هشتمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیتفارسی انگلیسی1
5مجموعه مقالات نهمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیتفارسی انگلیسی1
6کتاب 4000 نکته در روابط عمومیفارسی0
7کتاب در مسیر سرآمدیفارسی0
8کتاب مدیریت فرهنگ سازمانی ( مفاهیم ، الگوها ، تغییر ) با رویکرد تعالی گرافارسی0
9کتاب مدیریت رفتار سازمانی : سازمان ، مدیریت فشارهای روانی ( نگرش کاربردی)فارسی0
10فصلنامه مدیران کیفیتفارسی0