امروز، جمعه ۲۵ خرداد ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خدمات آموزشی

دوره‌های آموزشی مدیریت کیفیت
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1مبانی، تشریح الزامات و مستندسازی ISO90013 روزاطلاعات بیشتر ...
2ممیزی داخلی ISO90013روزاطلاعات بیشتر ...
3سرممیزی ISO 9001( با گواهینامه رسمی IRCA)5 روزاطلاعات بیشتر ...
4سمینار آموزشی با استاندارد ISIRI 130001 روزاطلاعات بیشتر ...
5مبانی، تشریح الزامات و مستند سازی سیستم مدیریت فراگیر مبتنی بر ISIRI 130003 روزاطلاعات بیشتر ...
6ممیزی داخلی ISIRI 130003 روزاطلاعات بیشتر ...
7مبانی ، مستند سازی و ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس ISO/TS 290012 روزاطلاعات بیشتر ...
8سیستم های اقدام اصلاحی و پیشگیرانه(CAPA)1 روزاطلاعات بیشتر ...
9مدیریت برای موفقیت پایدارسازمان براساس استاندارد ISO90042 روزاطلاعات بیشتر ...
10بازآموزی ممیزان داخلی ISO90012 روزاطلاعات بیشتر ...
دوره های آموزشی مدیریت کیفیت در صنایع خودرو و قطعه سازی
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1مبانی ،تشریح الزامات و مستند سازی ISO/TS 169493 روزاطلاعات بیشتر ...
2ممیزی داخلی ISO/TS 169493 روزاطلاعات بیشتر ...
3طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP ویرایش 20083 روزاطلاعات بیشتر ...
4تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA ویرایش 20082 روزاطلاعات بیشتر ...
5تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA2 روزاطلاعات بیشتر ...
6کنترل فرآیند آماری SPC2 روزاطلاعات بیشتر ...
7ممیزی محصول به روشSQFE1 روزاطلاعات بیشتر ...
8فرآیند تایید قطعه تولیدی PDAP1 روزاطلاعات بیشتر ...
9ممیزی (آدیت) فرآیند1 روزاطلاعات بیشتر ...
10طراحی برای قابلیت ساخت ، طراحی برای قابلیت مونتاژ (DFM/DFA )1 روزاطلاعات بیشتر ...
دوره‌های‌آموزشی ایمنی ، محیط زیست و ریسک
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1مبانی ، تشریح الزامات و ممیزی داخلی HSE-MS3 روزاطلاعات بیشتر ...
2سر ممیزی سیستم مدیریت HSE5 روزاطلاعات بیشتر ...
3تکنیک های ارزیابی و مدیریت ریسک در سیستم HSE3 روزاطلاعات بیشتر ...
4تجزیه و تحلیل رویدادها در سیستم HSE3 روزاطلاعات بیشتر ...
5مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO310002 روزاطلاعات بیشتر ...
6تکنیک های ارزیابی عملکرد HSE2 روزاطلاعات بیشتر ...
7مدیریت استراتژیک با رویکرد HSE2 روزاطلاعات بیشتر ...
8مدیریت تغییر در HSE2 روزاطلاعات بیشتر ...
9مدیریت ریسک در ارگونومی2 روزاطلاعات بیشتر ...
10شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک در صنایع نفت و گاز بر اساس استانداردISO177762 روزاطلاعات بیشتر ...
11مدیریت ایمنی فرآیند3 روزاطلاعات بیشتر ...
12ایمنی و بهداشت محیط کار بر اساس استانداردهای OSHA3 روزاطلاعات بیشتر ...
13مدیریت HSEپیمانکاران2روزاطلاعات بیشتر ...
14مدیریت شرایط اضطراری2 روزاطلاعات بیشتر ...
15ممیزی داخلی ISO140013 روزاطلاعات بیشتر ...
16سر ممیزی ISO14001 ( با گواهینامه رسمی IRCA)5 روزاطلاعات بیشتر ...
دوره های آموزشی مدیریت انرژی
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1مبانی وتشریح الزامات سیستم مدیریت‌انرژی مبتنی بر EN16001 وISO50001 و ANSI/MSE20002 روزاطلاعات بیشتر ...
2پایش و هدف گذاری انرژی Energy Monitoring &targeting1 روزاطلاعات بیشتر ...
3ممیزی داخلی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر EN16001 وISO50001 و ANSI/MSE20002 روزاطلاعات بیشتر ...
4سر ممیزی سیستم مدیریت انرژی مبتنی بر استانداردISO50001 (با گواهینامه رسمی IRCA )5 روزاطلاعات بیشتر ...
5ممیزی انرژی و تحلیل مصارف مبتنی بر استاندارد AS/NZS35983 روزاطلاعات بیشتر ...
6ممیزی و تحلیل مصارف انرژی در ساختمان مبتنی بر استاندارد AS/NZS35982 روزاطلاعات بیشتر ...
7مباحث پیشرفته انرژی حرارتی4 روزاطلاعات بیشتر ...
8مباحث پیشرفته انرژی الکتریکی4 روزاطلاعات بیشتر ...
9انرژی های تجدید پذیر4 روزاطلاعات بیشتر ...
10مدیریت مصرف و تولید هوای فشرده در تاسیسات و کارخانجات صنعتی1 روزاطلاعات بیشتر ...
11مدیریت مصرف روشنایی در ساختمان های اداری وصنعتی2 روزاطلاعات بیشتر ...
12مبانی انرژی بادی2 روزاطلاعات بیشتر ...
13ارزیابی ظرفیت و پتانسیل مزرعه های بادی2 روزاطلاعات بیشتر ...
14انرژی بادی ویژه مهندسان و متخصصان5 روزاطلاعات بیشتر ...
15مبانی ، تشریح الزامات مستند سازی ISO140013 روزاطلاعات بیشتر ...
دوره‌های‌آموزشی مدیریت محیط‌زیست،مدیریت ایمنی‌وبهداشت‌حرفه‌ای
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1مبانی ، تشریح الزامات مستند سازی ISO140013 روزاطلاعات بیشتر ...
2ممیزی داخلی ISO140013 روزاطلاعات بیشتر ...
3سر ممیزی ISO14001 ( با گواهینامه رسمی IRCA)5 روزاطلاعات بیشتر ...
4مبانی ، تشریح الزامات و مستند سازی OHSAS180013 روزاطلاعات بیشتر ...
5ممیزی داخلی OHSAS180013 روزاطلاعات بیشتر ...
6سر ممیزی OHSAS18001 ( با گواهینامه رسمی IRCA)5 روزاطلاعات بیشتر ...
7مبانی و تشریح الزامات سیستم های مدیریت یکپارچه IMS3روزاطلاعات بیشتر ...
8ممیزی داخلی سیستم های مدیریت یکپارچه IMS3 روزاطلاعات بیشتر ...
9آشنایی با سیستم مدیریت یکپارچه IMS1 روزاطلاعات بیشتر ...
10مستند سازی یکپارچه سیستم های مدیریت IMS3 روزاطلاعات بیشتر ...
11روش ها و تکنیک های شناسایی و ارزیابی جنبه های زیست محیطی2 روزاطلاعات بیشتر ...
مدیریت ریسک
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1مدیریت ریسک بر مبنای استاندارد ISO310002 روزاطلاعات بیشتر ...
2روش ها و فنون ارزیابی ریسک بر مبنای استاندارد ISO310103روزاطلاعات بیشتر ...
3مدیریت ریسک در بنگاه های اقتصادی Enterprise RM2 روزاطلاعات بیشتر ...
4مدیریت ریسک پروژه ها بر مبنای استاندارد PMBOK1 روزاطلاعات بیشتر ...
5مدیریت سبد پروژه ها بر مبنای شاخص های مدیریت ریسک1 روزاطلاعات بیشتر ...
6مدیریت قابلیت اعتماد و مدیریت ریسک2 روزاطلاعات بیشتر ...
دوره های‌آموزشی اعتباردهی وخدمات آزمایشگاه هاومراکزتست‌وآزمون
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1کالیبراسیون عمومی (CME )2 روزاطلاعات بیشتر ...
2مبانی و مستند سازی ISO/IEC170252 روزاطلاعات بیشتر ...
3ارزیابی داخلی آزمایشگاه ها ISO/IEC170252 روزاطلاعات بیشتر ...
4تجزیه و تحلیل آماری و محاسبه عدم قطعیت EUM1روزاطلاعات بیشتر ...
5کنترل کیفیت در آزمایشگاه با استفاده از نرم افزارهای آماری2 روزاطلاعات بیشتر ...
6صحه گذاری روش های آزمون1 روزاطلاعات بیشتر ...
7اصول اندازه گیری به روش کروماتو گرافی(G.C.&H.P.LC)1 روزاطلاعات بیشتر ...
8کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر دما2 روزاطلاعات بیشتر ...
9کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر الکتریکی2 روزاطلاعات بیشتر ...
10کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر فشار2 روزاطلاعات بیشتر ...
11کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر حجم1 روزاطلاعات بیشتر ...
12کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر جرم1 روزاطلاعات بیشتر ...
13کالیبراسیون تخصصی مبتنی بر پارامتر ابعاد2 روزاطلاعات بیشتر ...
14مبانی و مستندسازی آزمایشگاه‌های طبی‌مبتنی براستاندارد ISO 151892 روزاطلاعات بیشتر ...
15ارزیابی آزمایشگاه های طبی مبتنی بر استاندارد ISO 151892 روزاطلاعات بیشتر ...
دوره های آموزشی تکنیک های کیفیت
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1گسترش عملکرد کیفیت QFD2 روزاطلاعات بیشتر ...
2طراحی آزمایش ها DOE2 روزاطلاعات بیشتر ...
3هزینه های کیفیت COQ2روزاطلاعات بیشتر ...
4کارگاه حل مسأله (PS) از طریق تجزیه و تحلیل علل ریشه ای2 روزاطلاعات بیشتر ...
5آشنایی با ایدئولوژی TRIZ و معرفی جعبه ابزارها2 روزاطلاعات بیشتر ...
6کاربرد علمی TRIZدر حوزه مسائل وابسته2 روزاطلاعات بیشتر ...
7کنترل فرآیند آماری SPC2 روزاطلاعات بیشتر ...
8طرح ریزی پیشاپیش کیفیت محصول APQP ویرایش 20082 روزاطلاعات بیشتر ...
9تجزیه و تحلیل خطا و اثرات ناشی از آن FMEA ویرایش 20082 روزاطلاعات بیشتر ...
10تجزیه و تحلیل سیستم اندازه گیری MSA2 روزاطلاعات بیشتر ...
11تحلیل آماری با استفاده از نرم افزارSPSS3 روزاطلاعات بیشتر ...
12تحلیل آماری با استفاده از نرم افزار Minitab2 روزاطلاعات بیشتر ...
13رویکرد حل مسئله با متدولوژی شش سیگما(6δ)2 روزاطلاعات بیشتر ...
14کمربند سبز Green Belt10 روزاطلاعات بیشتر ...
15کمربند سیاه Black Belt6 روزاطلاعات بیشتر ...
16حامیان پروژه شش سیگما (champion)3 روزاطلاعات بیشتر ...
17طراحی برای شش سیگما (Dfss )6 روزاطلاعات بیشتر ...
18روش نمونه برداری و ارزیابی کیفی اقلام و قطعات ( ویژگی های وصفی و متغیر ) بر مبانی استانداردهای ISO2859 و ISO39512 روزاطلاعات بیشتر ...
19فنون خطا ناپذیری Poka Yoke برای کاهش خطاهای انسانی2 روزاطلاعات بیشتر ...
20آشنایی با شاخص تعداد خطا در هر یک میلیون فرصت خطا DPMO1 روزاطلاعات بیشتر ...
دوره های‌آموزشی صنایع غذایی، کشاورزی، دامپروری، دارویی و آرایشی
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1مبانی، تشریح الزامات ، ساخت و مستند سازی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی درصنایع مرتبط باتولیدموادغذایی مبتنی براستاندارد ISO22000 وHACCP3 روزاطلاعات بیشتر ...
2ممیزی داخلی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO22000 و HACCP3 روزاطلاعات بیشتر ...
3سر ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO22000 و HACCP( با گواهینامه رسمی IRCA )5 روزاطلاعات بیشتر ...
4اصول و مبانی GMP در صنایع غذایی2 روزاطلاعات بیشتر ...
5اصول و مبانی GMP در صنایع دارویی ، آرایشی و بهداشتی2 روزاطلاعات بیشتر ...
6اصول و مبانی GIP در صنایع دارویی2 روزاطلاعات بیشتر ...
7مبانی،تشریح الزامات ،ساخت ومستندسازی استانداردبین المللی غذا(IFS)2 روزاطلاعات بیشتر ...
8مبانی،تشریح الزامات و مستند سازی استاندارد بین المللی اتحادیه فروشندگان مواد غذایی (BRC)2 روزاطلاعات بیشتر ...
9مبانی، تشریح الزامات ،ساخت ومستند سازی وممیزی داخلی‌استاندارد GLOBAL GAP3 روزاطلاعات بیشتر ...
10اصول ومبانیGMP درصنایع تولیدخوراک دام،طیوروآبزیان/‌کشتارگاه‌های صنعتی/واحدهای فراوری وبسته بندی فرآورده‌های خام دامی2 روزاطلاعات بیشتر ...
11مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستند سازی سیستم های مدیریت کیفیت در تولید محصولات کشاورزی مبتنی بر استاندارد ISO9001 و استاندارد ISO220063 روزاطلاعات بیشتر ...
12تجزیه و تحلیل ریسک ( Risk Analysis )درصنایع مرتبط بازنجیره تولید مواد غذایی2 روزاطلاعات بیشتر ...
13مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستند سازی سیستم های مدیریت ایمنی مواد غذایی در صنایع تولید خوراک دام ، طیور و آبزیان / کشتارگاه های صنعتی / واحدهای فراوری وبسته بندی فراورده های خام دامی مبنی براستانداردISO22000 وHACCP3 روزاطلاعات بیشتر ...
14سیستم ردیابی خوراک دام ، طیور و آبزیان و مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO220051 روزاطلاعات بیشتر ...
15آشنایی با اصول ، مبانی و ممیزی تخصصی مواد غذایی مبتنی بر استاندارد ISO220002 روزاطلاعات بیشتر ...
دوره های‌آموزشی تخصصی بخش بهداشت و درمان
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1مبانی، تشریح الزامات استانداردهای بخش استریلیزاسیون مرکزی CSSD)Central Sterilization&Sanitation Department)3 روزاطلاعات بیشتر ...
2کنترل عفونت های بیمارستانی HAIC)Hospital Acquired Infection Control)3 روزاطلاعات بیشتر ...
3مبانی ، تشریح الزامات ، ساخت و مستند سازی سیستم های مدیریت کیفیت مبتنی بر استانداردISO134853 روزاطلاعات بیشتر ...
4ممیزی داخلی سیستم مدیریت کیفیت مبتنی بر استاندارد ISO134853روزاطلاعات بیشتر ...
5اعتبار بخشی بین المللی مراکز بهداشتی - درمانی JCI)Joint Commission International)5 روزاطلاعات بیشتر ...
6استانداردهای فدراسیون جهانی آموزش پزشکی (WFME)World Federation of Medical Education4 روزاطلاعات بیشتر ...
7مدیریت منابع انسانی در مراکزبهداشتی – درمانی و بیمارستان ها3 روزاطلاعات بیشتر ...
8مدیریت ارتباط با مشتری(CRM) ویژه مراکز بهداشتی - درمانی Costumer Relationship Management2 روزاطلاعات بیشتر ...
9مدیریت استراتژیک در بخش بهداشت و درمان3 روزاطلاعات بیشتر ...
دوره های‌آموزشی تعالی سازمانی
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1تشریح معیارهای مدل سرآمدی EFQM2 روزاطلاعات بیشتر ...
2خود ارزیابی بر اساس مدل EFQM2 روزاطلاعات بیشتر ...
3تربیت ارزیاب و خود ارزیابی بین المللی4 روزاطلاعات بیشتر ...
4برنامه ریزی استراتژیک2 روزاطلاعات بیشتر ...
5بکارگیری کارت امتیازی متوازن در سازمان BSC2 روزاطلاعات بیشتر ...
6ارزیابی عملکرد کارکنان2 روزاطلاعات بیشتر ...
7الگو برداری سیستماتیک Benchmarking2 روزاطلاعات بیشتر ...
8مدیریت جامع زنجیره تامین ( لجستیک و زنجیره تامین)2 روزاطلاعات بیشتر ...
9تدوین اظهار نامه2 روزاطلاعات بیشتر ...
10کارگاه تدوین ماموریت ، چشم انداز ، ارزش ها و اهداف جسورانه1 روزاطلاعات بیشتر ...
11تعیین و بهبود سبک رهبری2 روزاطلاعات بیشتر ...
12کارتیمی بر اساس مدل Belbin1 روزاطلاعات بیشتر ...
13تشریح و چارچوب فرآیندی از دیدگاه EFQM با استفاده از متد Philips3 روزاطلاعات بیشتر ...
14تشریح معیارهای مدل جایزه ملی کیفیت ایران ( رویکرد کیفیت محصول)2 روزاطلاعات بیشتر ...
15مسئولیت اجتماعی سازمان ( CSR )2 روزاطلاعات بیشتر ...
16آشنایی با تکنیک ارزیابی 360 کارکنان در جهت بهبود رفتار سازمانی2 روزاطلاعات بیشتر ...
17سازمان استراتژی محور1 روزاطلاعات بیشتر ...
18اصول مدیریت کیفیت جامع ( TQM )2 روزاطلاعات بیشتر ...
دوره های‌آموزش برای مدیران و کارشناسان آموزش
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1شیوه های نوین نیاز سنجی ، برنامه ریزی و سنجش اثر بخشی آموزشی مبتنی بر استاندارد ISO100151 روزاطلاعات بیشتر ...
2کارگاه اندازه گیری نسبت بازگشت سرمایه در آموزش (ROI)1 روزاطلاعات بیشتر ...
3کارگاه روش های نیازسنجی آموزش ( تحلیل و تعیین نیازهای آموزشی )2 روزاطلاعات بیشتر ...
4کارگاه طراحی و برنامه ریزی آموزش2 روزاطلاعات بیشتر ...
5کارگاه کنترل و اجرای مؤثر آموزش1 روزاطلاعات بیشتر ...
6کارگاه ارزشیابی و اثربخشی آموزش2 روزاطلاعات بیشتر ...
7مدیریت دانش2 روزاطلاعات بیشتر ...
8آموزش برای آموزش دهندگان ( TTT)2 روزاطلاعات بیشتر ...
9چگونه محتوای آموزشی تدوین کنیم (MTC )2 روزاطلاعات بیشتر ...
10سازمان های یادگیرنده2 روزاطلاعات بیشتر ...
11تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزارهای آماری مبتنی بر ISO100173 روزاطلاعات بیشتر ...
12مدیریت و بهبود فرآیندها2 روزاطلاعات بیشتر ...
دوره های‌آموزشی مدیریتی
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1پاسخگویی اجتماعی مبتنی بر استاندارد بین المللی SA8000 ( مبانی ، الزامات و ارزیابی)3 روزاطلاعات بیشتر ...
2تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از ابزارهای آماری مبتنی بر ISO100173 روزاطلاعات بیشتر ...
3مدیریت و بهبود فرآیندها2 روزاطلاعات بیشتر ...
4مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار BPR2 روزاطلاعات بیشتر ...
5سیستم مدیریت رضایت و شکایت مشتریان مبتنی بر استانداردهای ISO10001 و ISO10002 و ISO100033روزاطلاعات بیشتر ...
6سنجش رضایت مشتری CSMمبتنی بر استاندارد ISO100042 روزاطلاعات بیشتر ...
7مدیریت ارتباط با مشتریCRM2 روزاطلاعات بیشتر ...
8مدیریت منابع انسانیHRM2 روزاطلاعات بیشتر ...
9نگهداری و تعمیرات بهره ور فراگیر TPM2 روزاطلاعات بیشتر ...
10اثر بخشی جامع تجهیزات OEE1 روزاطلاعات بیشتر ...
11آشنایی با 5S1 روزاطلاعات بیشتر ...
12مدیریت کاهش هزینه ها3 روزاطلاعات بیشتر ...
13مدیریت قراردادها3 روزاطلاعات بیشتر ...
14مدیریت زمان2 روزاطلاعات بیشتر ...
15رویکرد هزینه یابی بر مبنای فعالیت (ABC )2 روزاطلاعات بیشتر ...
16تجزیه و تحلیل سیستم ها و روش ها با استفاده از متدولوژی سیستم های نرم ( SSM)2 روزاطلاعات بیشتر ...
17مدیریت تحول2 روزاطلاعات بیشتر ...
18مدیریت استرس1 روزاطلاعات بیشتر ...
19مدیریت تصمیم گیری و مدل تصمیم گیری2 روزاطلاعات بیشتر ...
20هفت ابزار 7Tools2 روزاطلاعات بیشتر ...
21تدوین طرح کسب و کار Business Plan2 روزاطلاعات بیشتر ...
22تولید ناب2 روزاطلاعات بیشتر ...
23برنامه ریزی منابع سازمانی ERP2 روزاطلاعات بیشتر ...
24مدیریت رفتار سازمانی3 روزاطلاعات بیشتر ...
25نظریه محدودیت ها TOC3 روزاطلاعات بیشتر ...
26چارچوب های یک سیستم مؤثر مدیریتی و مستند سازی آن2 روزاطلاعات بیشتر ...
27شیوه های کارتیمی2 روزاطلاعات بیشتر ...
28تفکر سیستمی1 روزاطلاعات بیشتر ...
29تدوین شایستگی های سازمانی1 روزاطلاعات بیشتر ...
30سیستم مدیریت مشارکتی با تأکید بر نظام پیشنهادات بر اساس آئین نامه Suggestion System2 روزاطلاعات بیشتر ...
31اصول گزارش نویسی1 روزاطلاعات بیشتر ...
32مدیریت هزینه با تاکید بر استراتژی1 روزاطلاعات بیشتر ...
33سنجش رضایت در بخش خدمات بر اساس مدل SERVQUAL2 روزاطلاعات بیشتر ...
دوره های‌آموزشی بازاریابی و فروش
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1روش طراحی و تدوین کمپین تبلیغاتی ( با رویکرد بازار ایران)2 روزاطلاعات بیشتر ...
2رهبری و مدیریت فروش2 روزاطلاعات بیشتر ...
3مدیریت روابط عمومی1 روزاطلاعات بیشتر ...
4اصول و فنون مذاکرات موفق ( حرفه ای )2 روزاطلاعات بیشتر ...
5فروش حرفه ای (Sales Master )2 روزاطلاعات بیشتر ...
6زبان بدننیم روزاطلاعات بیشتر ...
دوره های‌آموزشی مدیریت پروژه
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1آمادگی آزمون PMP5 روزاطلاعات بیشتر ...
2آشنایی با استاندارد PMBOK5 روزاطلاعات بیشتر ...
3آشنایی با متدولوژی مدیریت پروژه PRINCE25 روزاطلاعات بیشتر ...
4سیستم های اطلاعات مدیریت پروژهPMIS2 روزاطلاعات بیشتر ...
5مدیریت و مهندسی ارزش بر اساس EN 12973 و SAVE2 روزاطلاعات بیشتر ...
6کارگاه مدیریت پروژه بر مبنای ارزش کسب شده EVPM2 روزاطلاعات بیشتر ...
7مدیریت و اجرای پروژه های EPC2 روزاطلاعات بیشتر ...
8آشنایی با مدیریت قرارداد در پروژه ها (مبانی، شرایط عمومی و خصوصی پیمان)3روزاطلاعات بیشتر ...
9مدیریت دعاوی پروژه2 روزاطلاعات بیشتر ...
10مبانی نرم افزار MSP20103 روزاطلاعات بیشتر ...
11نرم افزار PRIMAVERA P6 ( مقدماتی)3 روزاطلاعات بیشتر ...
12نرم افزار PRIMAVERA P6(پیشرفته)2 روزاطلاعات بیشتر ...
13مدیریت ریسک برای مدیران پروژه وسازمان2 روزاطلاعات بیشتر ...
14ارزیابی فنی ، مالی و اقتصادی و توجیه پذیری پروژه3 روزاطلاعات بیشتر ...
15مدیریت کیفیت پروژه بر اساس استانداردISO10006:20032 روزاطلاعات بیشتر ...
16نظام های اجرایی پروژه2 روزاطلاعات بیشتر ...
17نظام های اجرایی پروژه2 روزاطلاعات بیشتر ...
18مدیریت ساخت پروژه2 روزاطلاعات بیشتر ...
19مدیریت مهندسی پروژه2 روزاطلاعات بیشتر ...
20مدیریت تدارکات3 روزاطلاعات بیشتر ...
21مدیریت هزینه و کنترل پروژه3 روزاطلاعات بیشتر ...