امروز، سه شنبه ۰۴ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

کلینیک مدیریت

دانش پژوه محترم، خواهشمند است با پاسخ به گزاره های زیر مهارت خود را در زمینه های زیر ارزیابی کنید . گزینه ای که بیش از همه به تجربیات قبلی شما نزدیک است را انتخاب کنید . با صداقت به گزاره ها پاسخ دهید . توجه داشته باشید این پرسشنامه فقط جهت سنجش توانایی و مهارت شما طراحی شده و جنبه رد یا قبولی ندارد . لذا واقع بینی درهنگام تکمیل پرسشنامه می تواند در تعیین وضعیت فعلی شما و به طبع آن توصیه های تیم ارزیاب کمک شایانی نماید.

#عنوانپرسشنامه
1مدیریت تغییرنمایش
2مدیریت کارکناننمایش
3تفویض اختیارنمایش
4مدیریت انگیزشنمایش
5مدیریت زماننمایش
6مدیریت پروژهنمایش
7روابط عمومینمایش
8مدیریت استراتژیکنمایش
9تصمیم گیرینمایش
10تکنولوژی اطلاعاتنمایش
11مدیریت گروه هانمایش
12مشتری مدارینمایش