امروز، دوشنبه ۰۸ آذر ماه ۱۴۰۰
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

وظیفه ها و فعالیتهای مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی چیست؟


 

مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی کارساز و اثر بخش بر این شناخت استوار است که نیروی کار سازمان برای دستیابی به هدفهای سازمان اهمیت حیاتی و بنیادی دارد . مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی برای اطمینان یافتن از این که منابع انسانی در راه بهره مندی افراد، سازمان و جامعه به گونه ای اثر بخش و عادلانه به کار گرفته می شود چندین وظیفه و فعالیت را بر عهده می گیرد . گرچه عبارت امور کارکنان هنوز در برخی از سازمانها به کار برده می شود و به فعالیتهایی چون جذب و گزینش کارجویان ، پرداخت پاداش خدمت و آموزش شغلی اشاره دارد ولی عبارت مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی به سرعت جای آن را می گیرد. این دگرگونی بازتابی است از شناسایی نقش حیاتی منابع انسانی در سازمان، چالشهای برخاسته از اداره کارساز منابع انسانی و انباشت رو به فزونی آگاهی و حرفه ای شدن مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی. در برابر چنین شناسایی، مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی در سازمانها باید از راه شمار فراوان وظیفه ها و فعالیت های خود پاسخ این چالشها را به گونه ای کارساز فراهم آورد. پنج وظیفه و فعالیت اساسی مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی چنین است :

برنامه ریزی و پیش بینی نیازهای سازمان به منابع انسانی

پیدا کردن کارکنان

ارزیابی رفتار کارکنان و پرداخت مزد

پرورش و بالا بردن ظرفیت کار انسانی

برپا داشتن و تقویت پیوندهای اثر بخش بین کارکنان و مدیریت.

 

 

دکتر حمید سرایداریان