امروز، شنبه ۰۲ مهر ماه ۱۴۰۱
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

آموزه های جیم کولینز
۱۳۹۹/۰۴/۱۷

اگر بیش از 3 اولویت  دارید ، در واقع هیچ الویتی ندارید! برای عالی شدن، قاطعیت حذف اولویت های به ظاهر خوب را تمرین کنید.