امروز، چهارشنبه ۰۲ اسفند ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

مدیر غافل
۱۳۹۸/۰۵/۱۴

 
ویژگی ها:

در وقایع غیر مترقبه کوچک و بزرگ غافل گیر سازمان تحت تاثیر عوامل پیش بینی نشده و غیر منتظره است و مدیری که به این امر واقف نیست و خود را برای مواجه شدن با این وقایع آماده نکرده است دچار غفلت است. 
باید توجه داشت که این وقایع بخشی از زندگی است و اگر چنین نبود کار مدیریت مانند باز کردن درب قوطی کنسرو می شد که از نوشته روی آن می توان به محتویات پی برد و پیش بینی کرد. 

روش تشخیص:
 
نتایج جلسات،و تصمیمات یک ماه گذشته مرور شود که چه مقدار از آنها پیش بینی نشده است. اگر در این بررسی و خودآزمون نمره کمتر از ۱۵ از ۲۰ گرفته شد، جای نگرانی دارد. 

روش درمان:
 
از این پس سعی شود که عوامل ناشناخته و موثر بر کار شناسایی شوند و بررسی شود که سازمان هایی که با آنها سروکار دارید در چه شرایطی هستند و به کجا می روند. رفتار همکاران را چگونه می توانید پیش بینی کنید و این رفتارها تابع چه انگیزه هایی است و خود را به جای آنان بگذارید و رشته های عمل و عکس العمل ها را پیش بینی نمایید.