امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خبر های مرکز آموزش مدیریت و رهبری ایرانیان

کردار های نادرست
۱۴۰۰/۰۳/۲۵


⭕️شاه سلطان حسین به گواهی تاریخ،در دوازدهمین سال سلطنت شاه سلطان حسین، در شب بیسـت و یکم مـاه رمضـان سـال ۱۱۱۸ هجری قمری،
 کاخ چهلستون به دلیل افتادن مشعل بر روی یکی از پرده‌های کاخ، دستخوش آتش سوزی می شود .

 آتش با شتاب رو به گسترش بود که شاه را از آتش گرفتن کاخ آگاه کردند.
 
در حالی که همگان در انتظار فرمان شاه برای خاموش کردن آتش بودند ، در میان شگفتی شاه سلطان حسین اجازه خاموش کردن آتش را نداد و فرمان داد هیچ کس در پی خاموش کردن آتش نرود و گفت:
 این بلاییست که باید رفع شود .

 این آتش سوزی خواست خداست و نباید در برابر خواست خدا ایستاد ❗️

مشیت الهی این است که کاخ بسوزد وگرنه آتش نمی گرفت.
 قسمت کاخ این بوده است...❗️

 با چنین فرمانی هیچ کس نتوانست برای خاموش کردن آتش و پیشگیری از آسیب جدی به کاخ کاری بکند .

گفتنی است در تعمیرات طبقه دوم در سالهای گذشته، تیرهای سوخته و نیم سوخته‌ای از آتش زمان شاه سلطان حسین دیده شده اســت.

با کردارهای نادرست و ناشایست شاه سلطان حسین پس از چندی افغان ها به ایران می تازند و به سپاهان در می آیند . در آن هنگام نیز شاه سلطان حسین با دست خود، تاج شاهی را بر سر محمود افغان می نهد و می گوید : خداوند چنین خواسته است که تو بر ما چیره شوی.

من نمیتوانم در برابر خواست خدا بایستم ، بنابراین تاج شاهی را به تو می دهم.