امروز، شنبه ۲۳ تیر ماه ۱۴۰۳
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

خدمات آموزشی

دوره های MBA , DBA
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1مدیریت عالی کسب و کار- DBA12 ماهاطلاعات بیشتر ...
2مدیریت اجرایی - MBA12 ماهاطلاعات بیشتر ...
عناوین دوره های آموزشی مکاتبه ای
#نام دورهمدت دورهاطلاعات بیشتر
1آموزش مسئولین دفاتر۳ ماهاطلاعات بیشتر ...
2مدیریت تغییر و تعارض۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
3مدیریت کارکنان۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
4مدیریت انگیزش۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
5تفویض اختیار۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
6تصمیم گیری اثربخش۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
7مشتری مداری۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
8مدیریت زمان۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
9مدیریت پروژه۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
10مدیریت استراتژیک۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
11تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
12مبانی سازمان و مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
13مهندسی فروش و تکنیک های بازاریابی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
14مدیریت طرح ریزی کسب و کار۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
15اصول و فنون مذاکره۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
16اقتصاد مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
17خلاقیت، نو آوری و کارآفرینی۲ ماهاطلاعات بیشتر ...
18مبانی سازمان و مدیریت۲ ماهاطلاعات بیشتر ...