امروز، چهارشنبه ۰۲ اسفند ماه ۱۴۰۲
  • خدمات آموزشی
  • خدمات مطالعاتی
  • کنفرانس ها و سمینار ها
آرشیو خبرها

آموزه‌های مدیریت

توصیه های کلیدی در مدیریت امورکارکنان و منابع انسانی ( بخش اول)
به جای تلاش برای تغییر شخصیت افراد سعی کنید بر رفتار آنها تاثیر بگذارید. رفتارهای صحیح و مثبت را تقویت کنید و در قبال آنها به افراد پاداش بدهید. مراقب باشید که نیاهای سطوح پایین تر کارکنان حتما برآورده شوند. هر وقت کارکنان استحقاق تقدیر و تشک ...
روشهای ارزشیابی عملکرد کارکنان کدامند؟
  هدف از ارزشیابی عملکرد افراد عبارت است از دستیابی به تخمینی در زمینه چگونگی عملکرد آنان به عنوان اعضای یک گروه، بویژه ارائه توصیفی از میانگین عملکرد افراد توصیفی از میزان تفاوت عملکرد هر فرد در درون گروه، برای برآورد عملکرد گروهی افراد چهار رو ...
اقدامهای انضباطی یا تنیبه در یک سازمان کدامند؟
اعمال انضباط اغلب شامل یک توالی شش مرحله ای شامل : اخطار شفاهی، اخطار کتبی، تعلیق، تنزیل درجه ، کسر حقوق و اخراج است. ملایمترین نوع تنبیه اخطار شفاهی است. این شیوه توبیخ زمانی اثر بخش است که در موقعیتی غیر رسمی و خصوصی انجام شود . مدیر باید با دا ...
نظامهای حقوق و دستمزد چیست؟
  نظام پرداخت فعالیتی است که سازمانها از طریق آن کار افراد را ارزیابی می کنند تا پاداشهای پولی، غیر پولی، مستقیم و غیر مستقیم را در چارچوب مقررات قانونی و توانایی پرداخت خود میان آنان توزیع کنند. نظام پرداخت با اهمیت شمرده می شود، زیرا می تواند ...
بهره وری و کیفیت زندگی کاری
کاهش بهره وری مشکل بغرنجی است که همه مدیران امور کاکنان در اتاق مدیران سازمانها درباره آن بحث و گفتگو می کنند. افزایش بهره وری هدفی عمده در بسیاری از سازمانهاست. با این همه، مبهم ترین جنبه های بهسازی بهره وری تعریف خود بهره وری و اندازه گیری آن ا ...
هدف و اهمیت ارزشیابی عملکرد کارکنان چیست؟
  ارزشیابی عملکرد کارکنان، نظامی است برای اندازه گیری، ارزیابی و اثر گذاری بر ویژگیها، رفتارها و دستاوردهای شغلی فرد و نیز میزان غیبتهای او و سرانجام ، تعیین سطح عملکرد کنونی وی. این اقدام به تشخیص میزان بهره وری فرد و امکان ادامه عملکرد اثر بخ ...
آموزش چیست ؟ و فواید آموزشهای شغلی کدامند؟
آموزش تجربه ای است مبتنی بر یادگیری و به منظور ایجاد تغییرات نسبتا ماندگا در فرد صورت می گیرد تا او بتواند توانایی خود را برای انجام دادن کار بهبود بخشد. به طور مرسوم، می گویند آموزش می تواند تغییر مهارتها، دانش، نگرشها و رفتار اجتماعی را در بردا ...
روشهای طراحی شغل کدامند؟
  شغلها را می توان به روشهای متفاوت طراحی کرد. که بنده صرفا به چهار روش اصلی که عبارتند از روش علمی، روش فردی هم زمان ، روش گروهی هم زمان و روش سازگاری کار با بدن انسان می پردازم. روش علمی: در این روش، تحلیل گران شغل بسیار می کوشند شغلها را چنا ...
طراحی و تحلیل شغل به چه منظور است ؟
هر تحلیلی از پیوند میان شغل و شاغل در هر شغلی نشان می دهد که مسائل بهره وری و کیفیت زندگی کاری تا اندازه ای برخاسته از شیوه طراحی شغل هاست. به سازمانها هشدار داده می شود که هرگز بدون توجه به عنصر انسانی در معادله بهره وری، به استقرار فن شناسیهای ...
معیارهای ارزشیابی مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی کدامند؟
گاهی مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی ویژگی حیاتی و بنیادی خود را در سازمان از دست می دهد، زیرا نمی تواند اثر بخشی خود را در تبعیت از اهداف مدیریت امور کارکنان و منابع انسانی و مقاصد راهبردی آن ثابت کند. با آگاهی از این امر، مدیران امور کارکنان ...